Rhaid i bob cwch gadw at gyflynder

Rheolau

Mwrin

 1. Rhaid i bob cwch sydd â pheirant  allanol esgynedig ddefnyddio rhyw fath o offer diogelu dros y goes e.e. bwced plastig
 2. Rhaid i bob cwch sicrhau ei fod yn cadw at gyflymder o 6 not wrth groesi’r sianel fordwyo. Bydd defnydd diofal o unrhyw fath o gwch yn golygu colli aelodaeth yn syth.
 3. Dylai bob perchennog/ gofalwr y cychod sicrhau fod rhaff ddigonol yn cael ei fonitro a’i ganiatau ganddynt ar bob adeg y llanw. Gallai adael rhaff angori yn rhy hir niweidio  cwch cyfagos neu rhaff rhy fyr niweidio eich cwch.
 4. Gallai diystyru’r rheolau yma’n gyson olygu colli aelodaeth i berchennog y cwch.
 5. Ni ddylai aelodau is-osod na benthyg ei mwrin i aeolod arall na pherson arall.
 6. Rhaid i bob cwch ddefnyddio mwrin ag un rhaff ac mae’n rhaid i’r cwch gael ei fwrio  yn gywir gan ystyried maint a math y cwch.
 7. Ni ddylai angor gael ei ddefnyddio fel cymorth i’r mwrin ar gyfer y cwch.
 8. Rhaid i bob cwch gael  blocyn mwrin  addas. Dylai rhain gael eu cadw mewn modd defynddiol a glan heb rhaff yn  arnofio rhwng y cadwyn ar bwi.
 9. Os oes nam ar y gadwyn neu tacl y mwrin, dylai rhain gael eu  trwsio ar unwaith,  neu roi gwybod i’r Gymdeithas er mwyn eu trwsio.
 10. Rhaid i ymwelwyr sy’n berchen ar gwch hefyd gadw at rheolau’r Gymdeithas.

Rheolau Cyffredinol

1. Rhaid i bob aelod sydd yn defnyddio mwrin feddu ar yswiriant dilys at ddeunydd ei gwch. Rhaid danfon copi sydd yn weithredol pan yn adnewyddu aelodaeth yn flynyddol. Rhaid i aelodau newydd ddangos yswiriant gweithredol cyn ymgymryd ad ddwy flynedd ar brawf. Gall unrhyw swyddog o’r Pwyllgor ofyn i weld tystysgrif dilys ac sydd mewn grym oddi wrth unrhyw aelod o’r Gymdeithas sydd yn defnyddio mwrin. Dylsai maint yr yswiriant ddim fod yn llai nag dau miliwn o bunnoedd (£2,000,000). Ailedrychir ar y swm hwn o bryd i’w gilydd

2. Bydd aelod yn gorffen ei aelodaeth os ydy’r canlynol yn dod i rym:

 • Bod yr aelod yn ymddiswyddo.
 • Bod yr aelod yn methu â thalu y swm aelodaeth sydd yn ddilys
 • Bod yr aelod wedi methu a darparu yr yswiriant sydd angen.
 • Bod yr aelod wedi ei gael yn euog (ar ôl cael cyfweliad gan y Pwyllgor) o weithred sydd yn anghymwys ag aelodaeth o’r Gymdeithas, a bod y Pwyllgor wedi ei ddedfrydu o fwyafrif oddau allan o dri neu mwy o’r aelodau I’w ddiarddel o’r Gymdeithas

3.  Os ydy aelod yn gwerthu ei gwch, rhaid hysbysu’r Pwyllgor trwy lythyr swyddogol. Rhaid i’r llythyr ddatgan a oes yna gwch arall yn mynd i ddefnyddio’r un mwrin. Rhai i’r newid yma gymryd lle o gewn deuddeg mis. Gall y cyfnod hwn gael ei ymestyn gan y Pwyllgor.

4.   Rhaid i bob bwy ddangos y rhif yn eglur. Mae’r gofal yma yn nwylo deiliad y mwrin

Gweinyddu

 1. Rhaid symud bob caiac a chanŵ o feddiant y gymdeithas erbyn Hydref y 31ain. Bydd esgeuluso’r rheol hon yn golygu y caiff y cwch ei atafael, gyda ffi adfer yn cael ei godi i’r perchennog.
 2. Rhaid symud pob cwch tendio o’r man parcio cychod erbyn Hydref y 31ain. Un eithriad i’r rheol hon yw rheiny sydd yn dal â’u prif gwch ar angorfa’r perchennog.
 3. Rhaid i’r ffurflen gais/adnewyddu flynyddol gael ei harwyddo gan ddeiliaid yr angorfa. Mae hon yn ymrwymo perchennog y cwch i hysbysu’r pwyllgor fod ganddo ef/ ganddi hi yr yswiriant angenrheidiol i yswirio gwerth dwy filiwn o bunnoedd.
 4. Mae gan y Pwyllgor yr hawl i archwilio cadwyni angori ayyb ac i godi blociau angori “ymwrthodedig” ar hap er mwyn eu harchwilio. Caiff blociau a chadwyni sydd ddim i’r safon angenrheidiol eu hadnewyddu’n awtomatig heb drafodaeth gyda’r perchennog. Caiff yr hen floc a chadwyn ei gadw wedyn am chwe wythnos cyn eu gwaredu.
 5. O dan amgylchiadau eithriadol mae penderfyniad y Pwyllgor yn derfynol.
 6. Mae parc y dingi ac ardal barcio cychod yr aelodau Cymdeithasol ar gyfer aelodau yn unig.
 7. Rhaid i bob cwch sy’n defnyddio ardaloedd parcio y gymdeithas ddangos eu rhif swyddogol gan ddefnyddio sticeri y Gymdeithas (a ddarperir).
 8. Rhaid i Adran 3 y Ffurflen Gais i Adnewyddu Aelodaeth gael ei lenwi gan Aelodau Gohebol. Nid oes hawl gan aelodau’r Pwyllgor fod yn Weithredwyr. Mae’n bwysig fod y Gweithredwr a enwir yn yr adran hon yn ymwybododol fod ei enw/ ei henw yn cael ei ddefnyddio gan y perchennog, a’i fod ef/ei bod hi yn barod i ymgymryd â’r cyfrifoldeb. Gallai cwch a chaiff ei adfer gan y Pwyllgor olygu cost i’r perchennog.

Y Lanfa

 1. Ni ddylid gadael unrhyw gwch yn yr ardal angori heb neb i ofalu amdano oni bai bod perchennog y cwch yn llwytho neu’n dadlwytho.
 2. Dylai bob perchennog cychod bach sy’n defnyddio’r lanfa sicrhau bod eu cwch yn cael ei gario yn hytrach na’i lusgo dros y coedwaith.
 3. Dylech roi gwybod i aelod o’r pwyllgor am unrhyw niwed storm neu niwed gwrthdrawiad, neu gadewch nodyn gyda’ch enw a’ch rhif ffon yn Bwythyn yr Odyn.
 4. Dylai bob perchennog cwch fod yn ymwybodol o’r rheol fod ganddynt flaenoriaeth ar ddefnyddio’r lanfa, er ei fod yn ardal boblogaidd iawn gyda phlant a rhieni yn hel crancod o’r lefelau. Dylai gofyn yn gwrtais fod yn ddigon.